Från GP i går:

Som varm anhängare av forskningens autonomi har jag inget att invända mot att forskare väljer att arbeta utifrån genusteorins premisser. Men det är något helt annat som nu skett att statsmakterna i praktiken tagit ställning för och starkt stött ett särskilt teoretiskt perspektiv på frågan om jämställdhet.

Man kan jämföra detta med att staten skulle ta ställning för en särskild teori inom matematik, nationalekonomi eller statsvetenskap. Detta är vanskligt, inte minst för att teorier kommer och går.

När jag var ung forskare stod marxismen högt i kurs inom exempelvis sociologi och historia men så är knappast längre fallet. Till bara för några år sedan var neoklassisk teori gängse inom nationalekonomin men denna har nu fallit i vanrykte och kommit att ersättas av dels teorier som betonar de politiskt-administrativa institutionernas betydelse, dels av mera beteendevetenskapliga angreppssätt.

Precis så. Olika teorier kan komma och gå, beroende på vad forskningen kommer fram till och vilka hypoteser som bäst förklarar forskningsresultaten.

Vi kan alla hålla på ett och samma fotbollslag hela livet, men att staten tar ställning för en specifik forskningsinriktning inom ett visst fält är inte att rekommendera, åtminstone om vi vill undvika en bananrepublik-stämpel.

Det är skillnad på att staten stödjer ett visst forskningsfält som anses viktigt, och att staten detaljreglerar vilken typ av forskning som ska göras:

Statsmakterna har, inom vissa gränser, rätt att bestämma vilka problemområden som skall erhålla finansiering men frågor om val av teorier och metoder skall enbart vara en angelägenhet för forskarsamhället. Tanken att skillnader mellan könen skall ses som ”sociala konstruktioner” kan säkert ha fog för sig, men det kan också teorier som bygger på psykologiska, biologiska, ekonomiska och många andra idéer.

Det är naturligtvis bisarrt att vi har en statlig myndighet som inom ett forskningsområde tar ställning för just en särskild teori. Man kan knappast föreställa sig hur detta skulle sett ut inom till exempel klimatforskningen eller forskningen om stamceller.

Lysande uttryckt av Rothstein, och jag har egentligen inte så mycket mer att tillägga. Genusvetenskapen har rätt att existera, men den måste bevisa sitt värde genom sina forskningsresultat – inte genom godtycklig politisk omhuldning.

Jag håller inte med allt som Rothstein skriver i artikeln i övrigt, men de utklippta citaten sammanfattar kärnproblemet med svensk forskning på kön och jämställdhet.

Tipstack: Går till Mats och Mars!

Etiketter:  

27 kommentarer på “Bo Rothstein riktar nyanserad kritik mot genusvetenskapens särställning”

 1. Sven skriver:

  Tyvärr är det inte bara kön och jämställdhet politikerna är inne och kladdar i. Även klimat mfl. Jämför även tankeförbudslagen Dahl införde som har bidragit till soppan som är på elområdet nu.

 2. Info skriver:

  GENUSSKANDAL VID GÖTEBORGS UNIVERSITET: GUBBKULTUR LEVER KVAR!

  Akademisk skandal! Ja, åtminstone om man skall tolka Sveriges radios vetenskapsjournalists, Urban Björstadius´ upprörda tonläge rätt.

  Urban Björstadius låter som om han med vattnet redan till midjan sitter på en snabbt sjunkande östersjöfärja och sänder ut ett sista, desperat SOS-meddelande i mörka natten. MAY-DAY MAY-DAY MAYDAY Göteborgs universitet!

  Lyssna själva på nätet på Vetenskapsradion (Vetenskap & miljö) 17 /4: ”GUBBKULTUR LEVER KVAR PÅ UNIVERSITETEN”.

  Vid Göteborgs universitet råder, har det upptäckts, närmast Gulag-liknande missförhållanden: ”Det finns exempel på att man hänvisar till hormoner eller att man [= kvinnor] har egenskaper såsom fantasi men inte förmåga till abstrakt tänkande eller liknande och att det är det som gör könsfördelningen inom naturvetenskapen i synnerhet ser ut som den gör.”

  Det är forskarinnan och genusexperten Anna-Karin Wyndham som intervjuas. Med Moira von Wright har hon det gemensamt, att hon ingalunda har egen erfarenhet av naturvetenskap utan tillhör institutionen för pedagogik (”Kollegiet Genusperspektiv i pedagogik”):

  http://www.ips.gu.se/personal/presentationer/anna-karin.wyndhamn/

  ”I undersökningen har totalt 162 medarbetare vid utbildningsvetenskapliga och naturvetenskapliga fakulteterna intervjuats. Rapporten har beställts av universitet självt [= regeringens jämställdhetsmaffia] för att komma tillrätta med sådana jämställdhetsproblem som bland annat lett till att det finns få kvinnor i ledande positioner.”

  Universitetes rektor, Pam Fredman (kvinna, nominerad t. Årets Chef 2012)

  ”tar allvarligt på rapporten och säger att universitetet kommer att följa upp den på ledningsnivå.”

  Nya jämställdhetsmiljoner att förvänta! Återupptaget samarbete med Göteborgs Queerinstitut?

  http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.766937-glom-inte-att-bygga-ett-inkluderande-goteborg?articleRenderMode=image&image=0

 3. Mars skriver:

  Tack själv. Artikeln är intressant ur många aspekter, och har en hel del överraskningar. Jag rekommenderar en genomläsning. Bo Rothstein har mycket hög trovärdighet som representant för forskarvärlden, och jag hoppas att genusforskarna bemöter denna artikel.

  Själv föll jag för följande passage (som jag tror fått Pär Ström att le med hela munnen).

  ”Till mångas förvåning har emellertid dagens genusforskare i stor utsträckning kommit att ta avstånd från idén om ökad jämställdhet. [...] Genusforskarna menade att man inte alls ville förknippas med regeringens strävan mot ökad jämställdhet. [...] Genusforskningen såsom den kommit att utvecklas har numera som mål att destabilisera och på lång sikt upphäva begreppen ”man” och ”kvinna”. ”

  Jag tycker dessa meningar talar för sig själv.

 4. Peter skriver:

  Jag ifrågasätter en så enkel sak som forskningens ”vetenskaplighet”. Vid en opponering skall ju kritik riktas för att säkerställa just detta (när exempelvis en doktorsavhandling eller uppsats läggs fram). Min erfarenhet är att detta inte sköts något vidare inom genusforskningen. Det dras kvanititiva slutsatser där en kvalitativ metod används etc. (Dvs 10 personer ”djupintervjuas” sedan konstateras att 7 av 10 tycker si och så).

  För att inte tala om forskningens validitet.
  http://www.uppsatsguiden.se/ord/67/

 5. Info skriver:

  MER OM GENUS OCH BO ROTHSTEIN

  Läs gärna om Bo Rothsteins tidigare bidrag i genusdebatten i Tanja Bergkvists blogg här:

  http://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/10/05/rothsteins-genusbrev-och-genusforskningens-dilemma

  Och här:

  http://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/10/05/rothsteins-genusbrev-och-genusforskningens-dilemma/#comment-3563

  Klassiska texter.

 6. Johan Franson skriver:

  Jämställdhetsmålet definieras i svensk politik på två olika sätt. Dels betonas och möjligheter för män och kvinnor inom alla samhällsområden. Dels att man inom olika verksamheter skall verka för en balanserad rekrytering, det vill säga att man skall sträva efter att på alla nivåer i företag, myndigheter och förvaltningar ha ungefär lika många kvinnor som män.

  Alltså. Lika vilkor (bra). Men också lika utfall (destruktivt).

  Den första delen är ok. Det är den andra delen som skapar problemen. Det är den som rättfärdigar problemen. I universitetvärlden idag har man en aktiv 50/50 kovotering. Man går alltså inte efter kompetens utan efter kön. Det är en ganska lustig ansatts i en akademisk värld :-)

  Bo Rothstein verkar i sin artikel tycka att det är i sin ordning att man inte rekryterar och fördelar anslag efter kompetens (utan efter kön). Han skriver exempelvis ”att åstadkomma en jämställd besättning av sina projekt” viket betyder 50/50.

  Vad vi i praktiken skapar är två parallella köns-världar. Kanske kommer det råda meritokrati i resp. värld, kanske hittar man fler anledningar att kvotera. Men det inkovoterade könet, kommer alltid vara ett B-lag. Organisationer som tänker såhär kommer inte skapa något av intresse.

  Bo Rothstein opponerar sig inte mot det som jag kan se. Han opponerar sig bara mot genus-vetenskapens politksa styrning. Det är bra, men det räcker inte långt.

  Bo Rothstein opponerar sig mot att det skapas seprata köns-världar, samtidigt stöder han själva huvudanledningen till att de skapas. Så det haltar lite får man säga…

 7. Johan Grå skriver:

  Rothstein har legat av sig. Även om delar av artikeln var bra kritiserade han genusvetenskapen hårdare förr som jag minns det.

  Tyvärr bidrar han dessutom till det tilltagande akademiska navelskåderiet. Akademins målsättning bör vara att producera kunskap och gynna Sveriges konkurrenskraft. Då måste frågan om hur man gör det vara den vägledande frågan, inte olika särintressen behov.

 8. hamstrn skriver:

  Johan Fransson

  Jag ställer mig tvivlande till att Bo Rothsteins definition av jämställdhet är 50/50 fördelning.

 9. [...] Pelle Billing skriver om hur Professor Bo Rothstein kritiserar genusforskningens statliga särställning. [...]

 10. Gunnar D.U. skriver:

  Pelle Billing – tips på mer läsvärt av Bo Rothstein:

  ”De dubbelt ratade” om hur många uppväxande pojkar / män alltmer kommer utanför i vårt samhälle via utbildningssystemet och till en farligt stor del blir mer och mer marginaliserade av samhället framöver!
  Är det ett hot mot en stabil samhällsutveckling?

  http://​www.rothstein.dinstudio.se/​files/De_dubbelt_ratade_2.pdf

 11. Gunnar D.U. skriver:

  Pelle Billing – ett tips till på formuleringar som Bo Rothstein gjort:
  (Om historisk politisk utveckling och taktik.)

  ”Samtidigt som Per Albin Hansson lade fram folkhemsmetaforen krävde hans partiledarkollega i Spanien ett slut på samarbetssträvandena och proklamerade ”klasskamp till slutet”. Så fick den spanska vänstern den politiska totalkonfrontation de så hett önskat, tyvärr förlorade man (något att fundera på för de feminister som stöder SCUM-manifestet månne).”

  http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/bo-rothstein-vanstern-maste-rannsaka-sig-sjalv

 12. Gunnar D.U. skriver:

  Pelle Billing – ett sista tips för idag:

  ”Kvinnor mer riskbenägna än män i styrelser”:
  http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/kvinnor-mer-riskbenagna-an-man-i-styrelser_7058373.svd

  ”De slår fast i sin undersökning att styrelsekvinnornas värderingar skiljer sig markant från kvinnor generellt.”

  ”Resultatet visar också att fler kvinnliga styrelseledamöter i styrelserna inte nödvändigtvis innebär ett mindre riskvilligt beslutsfattande.”

  Vilket ju elitfeminsterna brukar påstå, att med kvinnor i ledningen hade vi inte haft samma (negativa) risktagande inom t.ex. bankvärden…
  Fan tro’t…

 13. Bashflak skriver:

  Det finns ju fler vetenskapsteorier som staten stödjer så starkt att alla alternativa teorier förkastas, t.ex. evolutionsteorin och judeförintelsens förlopp. Men i de fallen beror de på att de av staten stöttade teorierna har väldigt starka empiriska belägg, till skillnad från alternativen.

  Med genusteorin gör man märkligt nog tvärtom. Staten går in och stöttar ett vetenskapligt fantasifoster, samtidigt som alternativen har massor av empiri att vila på.

 14. Johan Franson skriver:

  @hamstrn:

  Jag hoppas att du har rätt, men var i hans artikel ser du att han inte menar 50/50. Han skriver:

  ”Dels att man bör kraftigt förstärka jämställdheten inom forskarsamhället genom att införa krav på jämställdhetsrevisioner av större forskningsprojekt. De som tilldelas omfattande forskningsmedel måste helt enkelt redogöra för vilka åtgärder de har vidtagit för att åstadkomma en jämställd besättning av sina projekt.”

  Vad merar han med det?

  Plus han talar om ordet ”jämställdhet” utan att lägga till någonting. Så då utgår jag från att den officiella definitionen gäller som är:

  ”Jämställdhetsmålet definieras i svensk politik på två olika sätt. Dels betonas och möjligheter för män och kvinnor inom alla samhällsområden. Dels att man inom olika verksamheter skall verka för en balanserad rekrytering, det vill säga att man skall sträva efter att på alla nivåer i företag, myndigheter och förvaltningar ha ungefär lika många kvinnor som män.”

  Och det plickade jag från Rothsteins citerade artikel här:
  http://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/10/05/rothsteins-genusbrev-och-genusforskningens-dilemma/#comment-3563

  Visa gärna att jag har fel! Det vore bra om du gjorde det…

 15. hamstrn skriver:

  Johan Fransson

  Du har en poäng där. Tråkigt nog som du säger har Bo Rothstein inte påvisat exakt vad han menar med jämställdhet.

  Själv hade jag gärna velat se;

  “Dels att man bör kraftigt förstärka jämställdheten inom forskarsamhället genom att införa krav på jämställdhetsrevisioner av större forskningsprojekt. De som tilldelas omfattande forskningsmedel måste helt enkelt redogöra för vilka åtgärder de har vidtagit för att åstadkomma en Meritokratisk besättning av sina projekt.”

 16. hamstrn skriver:

  Möjligtvis då att Bo Rothstein menar på att de Genus”vetenskapliga” institutionerna ska redogöra för vilka de åtgärder de vidtagit för att åstadkomma en jämställd 50/50 fördelning. Lika många kvinnor som män i genusinstitutionerna då kvinnor ligger i 90-100% dominans i gällande områden.

  Man kan ju hoppas.

 17. Mars skriver:

  @Johan Franson:

  Jag är inte ute efter att försvara eller förklara vad Rothstein menar med jämställdhet. Däremot skulle jag vilja ge ett tredje alternativ som varken du hamstrn ger.

  Grundkritiken i Rothsteins artikel är att 1) genusforskning ointresserade av jämställdhet. 2) Genusforskningen är enkelriktad och utgår enbart ifrån könsmaktsperspektivet. 3) Genusforskningen är navelskådande, som inte tar intryck vare sig från internationell genusforskning eller från andra akademiska discipliner som de skulle kunna använda sig av.

  Vad Rothstein främst efterlyser är jämställdhetsforskning ifrån andra perspektiv än könsmaktsperspektivet. Det öppnar för möjligheten att han faktiskt inte ser det som sin uppgift att förklara vad som är jämställdhet – han avstår helt enkelt. Han gör det i vetskapen om att jämställdhet definieras olika beroende på vilket perspektiv det studeras ifrån.

 18. Info skriver:

  SVERIGES RADIO: MERA OM GENUSSKANDALEN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

  Sveriges radio fortsätter att bevaka genuspedagogen och doktoranden Anna-Karins Wyndhamns omskakande forskningsresultat vid Göteborgs universitet (Institutionen för pedagogik), nu i ett särskilt inslag i Vetenskapsradion Forum 17/4 ca 19.05:

  ”I en undersökning om vilka normer som råder vid Göteborgs universitet har det visat sig att många medarbetare anser att kvinnor saknar förmåga till abstrakt tänkande, att de hamnar på efterkälken i forskarvärlden på grund av hormonrubbningar i tonåren, att de är bättre på mjuka kvinnliga saker som exempelvis undervisning men att de inte kan bli excellenta forskare, ja, att de helt enkelt på grund av mentala begränsningar är olämpliga som forskare. Två av rapportförfattarna, Anna-Karin Wyndhamn och Anna Peixoto, ser detta som ett utslag av ett gammaldags forskarideal enligt vilket forskaren så helt ska slukas av sin uppgift att han inte kan lägga tid på hem, familj eller känsloliv.”

  http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=1302

  ”I dag erbjuds genusvetenskaplig grundutbildning vid tio högskolor. Många universitet ger också forskarutbildning inom ämnet genusvetenskap. Genusforskning bedrivs dels inom ämnet genusvetenskap dels som integrerad i andra ämnen som sociologi, litteraturvetenskap och statskunskap.

  2010 fanns 15 professorer, 27 forskare och 73 doktorander i ämnet genusvetenskap. I den integrerade genusvetenskapen fanns 7 professorer, 4 forskare och 29 doktorander.”

  (Källa: Nationella sekretariatet för Genusforskning, Göteborgs universitet.)

 19. DrKejs skriver:

  OT

  Nu har till och med Hanne Kjöller på DN skrivit följande om Breivik:

  ”Intressant kan det tyckas att han hemfaller åt samma bild av falskt medvetande som de kommunister (och i viss mån feminister) han hatar.”

  http://www.dn.se/ledare/signerat/breivikrattegangen-extremisters-tankevarld-flyter-ihop

  Hon lägger nu in feminister i viss mån bland bruna, röda och gröna extremister! Fan, det händer saker! Vi ska nog tacka Sveland och andra extremister för detta. :-)

 20. Anders Hammarlind skriver:

  15 år har gått förlorade, Talibanpolitiken fick på tok för många jämnställda män att tystna. Under alla dessa år – under Winberg-Schyman-Jalmert-Hyllander m.fl. – gömde sig män alltmer för vi var ju Talibaner hela gänget. Samma struktur här som där, sa Schyman och det var var alla liksom överens om. Flickor ska inte gå i skola, män ska inte spela fotboll, kvinnor ska hålla sig inomhus. Män ska inte raka sig….GenusDDR var vidrigt, och eftersom jag jobbade med killgrupper-pappagrupper la sig en våt Sovjetisk filt över allt. Gjorde man inte manlig harakiri så ströps all verksamhet. Det var en fasansfullt vidrig DDR-tid. Män var alltid skit. Nu har det vänt, allt fler talar förnuftigt, klokt, öppet och med respekt för forskning, livsvillkor med människor och om att leva tillsammans. Och att det vänt vill jag tacka dig för Pelle! Du gjorde det. Nästan själv, helt otroligt. Och de här manliga Solana-galningarna, Professor Jalmert(han som alltid hatar män), Klas Hylander(som alltid hatar män) och Tomas Wetterberg(som alltid hatar män), låt oss strunta i deras haveri. Tack Pelle, du vände skeppet…..15 år har gått helt förlorade, men nu är vi inne på att göra jämställdheten precis så bra den kan bli. Talibanerna är borta….

 21. Anonym skriver:

  Ja, det är dags att män börjar kräva jobb inom genusindustrin. Det är en rätt välbetald industri med majoritet av kvinnor.

 22. Niki skriver:

  Nu har ett par företrädare för genusforskningen kommit med ett bemötande av Rothsteins senaste debattartikel. De är oerhört sakliga och lyfter fram flera felaktigheter i Rothsteins framställning. Era tankar om det?

  http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.920756-genusforskningen-for-jamstalldhet-och-bredd?ref=fb

 23. Jesper skriver:

  Tack Niki,
  Ja vad kan man mer säga än Rothstein är pinsam och att han borde inse att dessa pinsamheter och felaktigheter även spiller över på hans (o)trovärdighet i andra frågor.

  Jesper

 24. Hamstrn skriver:

  Ja Jesper. Pinsamt var ordet.

 25. NinniTokan skriver:

  @Niki:

  Era tankar om det?
  Mina tankar är att jag upplever att man talar förbi varandra.

  Rothstein: Det är naturligtvis bisarrt att vi har en statlig myndighet som inom ett forskningsområde tar ställning för just en särskild teori.
  Jag tolkar här att Rothstein med ”en särskild teori” menar teori som utgår från könsmaktordningen. (jämför med marxism-klassmaktordning)

  Genusforskning är med andra ord ett fält som, tvärt emot vad som uppges, inte har en genusteori utan snarare utgörs av ett brett spektrum av teorier och analytiska ansatser.
  Könsmaktordningen ger ju i sin tur olika teorier, men dessa är så att säga ”släkt med varandra”.
  Det är mycket möjligt att genusvetenskapen tar in andra förklaringsmodeller, och även utför forskning som sätter könsmaktordning i sig på prov. Jag har läst en del, men det har jag aldrig sett. Det går ju utmärkt att peka ut sådan för den som vet att sådan finns. Notera att dessa båda damer inte visar ett enda ex. För mig är frånvaron av ex. en varningsflagga.

 26. Hans skriver:

  Jag skulle inte ta med begreppen vetenskap och genusteori i samma mening…

Google