Biofobi

16 juli 2009, av Pelle Billing

I Sverige har vi idag en samhällelig överenskommelse om att det inte finns några skillnader mellan könen, förutom uppenbara skillnader såsom könsorgan, muskelstyrka, genomsnittlig längd, osv. Övertygelsen om att manligt och kvinnlig är en social konstruktion är väl förankrad, och finns även inskrivet i officiella regeringsdokument:

Den nordiska synen är dock att kön är en konstruktion [s.55]

Denna övertygelse hos staten är inte en engångsföreteelse, utan i ytterligare en officiell skrivelse från vår förra regering kan man läsa:

Det innebär också att regeringen betraktar manligt och kvinnligt som ”sociala konstruktioner”, dvs. könsmönster som skapas utifrån uppfostran, kultur, ekonomiska ramar, maktstrukturer och politisk ideologi. [s. 5]

Formuleringarna som används är väldigt intressanta. Man talar om ”den nordiska synen” och ”regeringen betraktar”, men inte om att ”forskningen visar” eller att ”rådande kunskapsläge talar för”. Anledningen till att man väljer de formuleringar man gör, är att forskningen visar en helt annan bild än den bild som staten vill marknadsföra:

Det här är bara ett kort urval av artiklar som skriver om den stora mängd forskning som tydligt påvisar att det finns reella skillnader mellan män och kvinnors hjärnor.

Trots att forskningen på detta område är helt övertygande, så kallas man ofta biologist i Sverige om man erkänner att denna forskning finns. Syftet med ordet biologist är att få den ”anklagade” att känna sig som en grottmänniska som inte förstår sig på kulturen och samhällets stora påverkan på en människas utveckling.

Men sanningen är en helt annan. Det finns ingen motsättning mellan att erkänna vad biomedicinsk forskning kan lära oss om skillnaderna mellan könen, och vad sociologisk forskning kan lära oss om socialt konstruerade skillnader. Bägge forskningsfälten har en unik insikt att delge oss som vi inte kan ignorera, om vi inte vill bli grottmänniskor på riktigt och låta ideologiska påståenden smälla högre än vetenskapliga insikter.

Nästa gång du hör någon prata om biologism, så är sannolikheten stor att personen i fråga lider av biofobi. Att vara biofobiker innebär att man avskyr  biologiska förklaringsmodeller, även om de är väl förankrade inom vetenskapen. Jag hoppas svenska staten snart tar sig ur sin biofobi, och vågar se med ett bredare perspektiv på människan; ett perspektiv som inkluderar kultur, samhälle, biologi och egen vilja.

 

13 kommentarer på “Biofobi”

 1. John skriver:

  Hej

  Om att vad som är manligt och kvinnligt är en ”social konstruktion”, så innebär det att det finns en startpunkt där ”konstruktionen” påbörjar sin konstruktion.

  Märkligt att ingen har funderat över NÄR och VAR denna konstruktion påbörjas. Är det på dagis? Är det på BB? Är det hemma?

  Sen är det ännu konstigare även i det fall det om skulle finnas en ”social konstruktion”, att regeringen inte reflekterar över att det kanske är så att medborgarna VILL att det ska finnas en ”social konstruktion”, eftersom det är ju utfallet av konstruktörernas resultat.

  Det blir vad man vill att det ska bli, helt enkelt..Och varför anser då regeringen att det skulle vara fel, och HUR ska det annars vara?

 2. Kristina skriver:

  Mycket intressant!
  Om vi kan komma fram till att utgå ifrån både biologiska skillnader OCH sociala mönster som grund för hur vi lever är mycket vunnet tror jag!
  Pelle, du skriver att det finns ingen motsättning mellan att erkänna vad biomedicinsk forskning kan lära oss om skillnaderna mellan könen, och vad sociologisk forskning kan lära oss om socialt konstruerade skillnader. Bägge forskningsfälten har en unik insikt att delge oss. Jag håller med om att detta är målet!

  Problemet idag (som du tar upp) är att forskningens fakta används för att föra ideologiska resonemang som de inte ger stöd för. Även biologiska fakta används på detta sätt, av grupper som hävdar att stereotypa könsroller är ”naturliga” och att det är skadligt att ifrågasätta dessa eftersom vi då skulle gå emot vår natur. De som är avvikande från den biologiska nomalfördelningskurvan för respektive kön kommer då i kläm. Dessutom bortser man från den fria viljans kraft!

  Kärnpunkten är (som John också nämner fast från ett lite annat perspektiv) frågan om vilken konstruktion vi VILL ha. Biologin kan vi ju inte styra. Om vi nu vill ha en konstruktion överhuvudtaget? Man kan väl bara hoppas på en fri och öppen debatt om vilka värden/ideal som vi vill ge nästa generation.

 3. Pelle Billing skriver:

  Kristina:
  Även biologiska fakta används på detta sätt, av grupper som hävdar att stereotypa könsroller är “naturliga” och att det är skadligt att ifrågasätta dessa eftersom vi då skulle gå emot vår natur. De som är avvikande från den biologiska nomalfördelningskurvan för respektive kön kommer då i kläm. Dessutom bortser man från den fria viljans kraft!

  Ja, detta är en viktig poäng, bra sammanfattat.

  Om vi nu vill ha en konstruktion överhuvudtaget? Man kan väl bara hoppas på en fri och öppen debatt om vilka värden/ideal som vi vill ge nästa generation.

  En fri och öppen debatt är central, som inte hämmas av politisk korrekthet eller överdriven ideologi. Konstruktioner kommer vi nog aldrig ifrån helt, så det handlar om att medvetet välja konstruktioner som är konstruktiva och som har så milda stereotyper som möjligt.

 4. Logitech skriver:

  Kristina skriver: ”Även biologiska fakta används på detta sätt, av grupper som hävdar att stereotypa könsroller är “naturliga” och att det är skadligt att ifrågasätta dessa eftersom vi då skulle gå emot vår natur. ”

  Exakt vem/vilka är de där ”grupper” som här uttalar dig om. Och exakt vad påstår då de där ”grupper”, som du inte gillar?

  Exakt vad/vem/vilka menar just du med den underförstått heterokritiska gamla genusfloskeln ”stereotypa könsroller” som just du, här i citatet använder dig av?

 5. Kristina skriver:

  Logitec: Oj det var många frågor på en gång:)

  Jag syftar på dem som anser att personer av ett visst kön är mindre lämpade för vissa uppgifter enbart på grund av biologiska skillnader. Det är debattörer med vitt skilda åsikter i övrigt som framför dessa åsikter. Det kan handla om att män är sämre lämpade småbarnsföräldrar till exempel. För några månader sedan vet jag en forskare/debattör (försöker förgäves minnas hennes namn) som påstod att det var skadligt om en pappa ensam tog hand om ett barn som var under ett år gammalt. Anledningen skulle vara något i stil med att pappan inte hade de hormonella förutsättningarna att ge barnet rätt trygghet. Det kan också handla om dem som indirekt tycker att det är manligt att vara utföra våldshandlingar baserat på att män har högre nivåer av testosteron.
  I en av artiklarna som Pelle refererar talas om tidigare studier (som man nu tar avstånd ifrån) där man ansett att kvinnor var sämre lämpade för akademiska studier bara baserat på mätning av den fysiska storleken på hjärnan.
  Jag upplever ofta att man i dagligt tal drar lite för långtgående slutsattser av biologiska skillnader som i sig är riktiga, helt enkelt. Jag vet dock inte om jag lyckades vara så exakt som önskades?

  Det negativa i ligger som jag ser det i att hävda att en att det finns en ursprunglig könsroll är den enda rätta… Könsrollerna har förändrats över tid. Den intressanta frågan är tycker jag vilka värderingar vi vill föra vidare, och är nyfiken på olika åskter om detta. Men jag tror att debatten hindras om vi håller fast vid en norm som sägs vara ursprunglig.

  Vad gäller stereotypa könsroller så vet jag att det uttrycket har använts flitigt, men man kan ju inte heller censurera språket från allt som nån gång använts av någon som är av någon med liknande eller avvikande åsikt så att säga. Vad jag själv lägger i begreppet är dock en relevant fråga!
  Du har rätt i antagandet att jag använder stereotypt som något mindre bra. Jag är inte emot könsroller som sådana. Jag menar att en könsroll blir stereotyp i det ögonblick den hindrar individens fria val och begränsar oss.

 6. Erik skriver:

  Jag tror du har missuppfattat käre Blling, de flesta anser att det visst finns biologiska skillnader mellan könen men att de individuella skillnaderna är större samt att en individs sociala miljö, uppväxt och omgivning påverkar mer än eventuella skillnader i hjärnan. Att spädbarn behandlas olika beroende på kön är en allmänt vedertagen uppfattning inom barnpsykologi, där har ni alltså ett svar på när denna konstruktion startar.

  P:S Kallar man ”Stereotypa könsroller” för genusfloskel kan man nog hoppa upp och sätta sig på att man tillhör den grupp som Kristina avser:). Jag blir alltid lika chockad över att vissa inte vet vad begreppet genus står för. och att dessa individer använder ett så hätskt språk. D.S

 7. Pelle Billing skriver:

  Utmaningen ligger i att varken förneka eller överdriva de biologiska skillnaderna.

  Viktigt är även att komma ihåg att på individuell nivå så är skillnaderna stora. Vissa män blir utmärkta dagisfröknar och vissa kvinnor blir utmärkta lyftkransförare. Men i genomsnitt finns det fler kvinnor med begåvning för det tidigare, och män för det senare.

 8. Pelle Billing skriver:

  Erik:
  Jag tror du har missuppfattat käre Blling, de flesta anser att det visst finns biologiska skillnader mellan könen men att de individuella skillnaderna är större samt att en individs sociala miljö, uppväxt och omgivning påverkar mer än eventuella skillnader i hjärnan.

  Nu får du allt bestämma dig. Först skriver du att det finns biologiska skillnader mellan könen, sedan skriver du ”eventuella skillnader”. Välj ett av alternativen.

  Ifall skillnaderna är försumbara, så blir de ju irrelevanta, och funktionellt sett så finns det ju då inga skillnader. Men det är inte det jag menar med biologiska skillnader. Jag menar skillnader som får ett tydligt genomslag på gruppnivå, även om det givetvis finns stora skillnader på individnivå. De skillnader jag pratar om är såpass stora att statsfeminismens strävan att likrikta kvinnor och män, samt ha 50/50-fördelning på all utbildningar och arbetsplatser, är en döfödd strävan.

  Därmed inte sagt att jag förespråkar stereotypa könsroller. Men jag förespråkar ett samhälle som accepterar människors fria val, även när det inte är politiskt korrekt. I dagens Sverige finns det inte bara de gamla, traditionella normerna – utan det finns även starka feministiska normer och politiskt korrekta normer. Detta vill genusvetare och feminister helst bortse ifrån…

 9. Kristina skriver:

  Pelle: Så klokt av du beskriver att motstridiga normer råder! Det kan tyckas förvirrade och jobbigt. Men jag tror att det också är ett tecken på pågående utveckling.

  Jag är mest nyfiken på vad som kan komma ut av detta… Hur vi går vidare vilka normer skall då råda? Vad innebär det vi bör strävar efter? Ett människovänligt samhälle? Med både fria individuella val och hänsyn till varandra? Är det naivt?

  P.S. Erik: jag vet inte om Logitec har uttryckt sin egen åsikt och om han i så fall delar åsikter jag skrev om, det får han väl i så fall själv svara för. D.S.

 10. [...] resonemang kan vara intressant att föra, ifall man accepterar att det finns medfödda skillnader mellan könen. Om man istället som statsfeminismen förnekar all den forskning som finns, och istället tror att [...]

 11. [...] psykologi har många viktiga insikter att bidra med; kanske särskilt här i Sverige där biofobin är utbredd. Om man ska vara kritisk så är väl misstaget som dess förespråkare ibland gör att [...]

 12. Erik skriver:

  Kristina:

  ”Problemet idag (som du tar upp) är att forskningens fakta används för att föra ideologiska resonemang som de inte ger stöd för.”

  Tvärtom, forskningens fakta används inte alls idag. Det som används idag är antaganden, inte fakta.

  ”Även biologiska fakta används på detta sätt, av grupper som hävdar att stereotypa könsroller är “naturliga” och att det är skadligt att ifrågasätta dessa eftersom vi då skulle gå emot vår natur.”

  Nej, det existerarar faktiskt ingen sådan grupp, men det är såklart värdefullt för politiska aktivister att många människor går runt i villfarelsen att tro sådana ”hot” existerar. Det är ju så man vinner politik nuförtiden. Man lovar att skydda människor från påhittade hot. Kärnvapen i Irak och onda män som vill sätta kvinnan vid spisen i Sverige. Wow tänk om vi inte skyddades mot dessa enorma ”hot” Observera dock att om man förespråkar att vi gör något åt riktiga hot som faktiskt existerar blir man attackerad. Att utmåla en grupp som ett hot är nämligen kränkande så de enda grupper det är ok att utmåla som hot är de grupper som ej existerar.

  ”De som är avvikande från den biologiska nomalfördelningskurvan för respektive kön kommer då i kläm.”

  Precis som vita gjorde i Sydafrika på 80-talet? Apartheid förstår du var ju bara avvikande minoritetens sätt att skydda sig själv och sina seder från den dominerande svarta majoritetens förtryckande normer. Vad ingen säger är att alternativet är ett samhälle där majoriteten kommer i kläm. Vi bytte ut feodalism mot demokrati för att vi ansåg samhället skall byggas för så många som möjligt. Av politiska orsaker har vi nu mer och mer raka motsatsen.

  ”Dessutom bortser man från den fria viljans kraft!”

  Nej, tvärtom. Det är ju den fria viljan som skapar de resultat och strukturer som ”förändringsagenterna” inte gillar. Det är bara det att förändringsagenter anser att det enda som är fri vilja är att göra som de tycker.

  ”Kärnpunkten är (som John också nämner fast från ett lite annat perspektiv) frågan om vilken konstruktion vi VILL ha.”

  Nej, frågan är inte vilken konstruktion ”vi” vill ha. Vi lever i en global värld och nästan samtliga grupper som i störst grad kommer hit är mer konservativa än de påhittade fantasigrupper som påstås använda biologiska data för att rättfärdiga stagnerade könsroller. Sanningen är att de enda grupper som ens försöker göra detta använder religiösa och kulturella ”fakta”, inte vetenskapliga.

  ”Biologin kan vi ju inte styra. Om vi nu vill ha en konstruktion överhuvudtaget?”

  Sedan när blir vi tillfrågade överhuvudtaget?

  ”Man kan väl bara hoppas på en fri och öppen debatt om vilka värden/ideal som vi vill ge nästa generation.”

  Jovisst, vi gör visserligen allting för att få rakt motsatta resultatet men som Enhager brukar säga, ”även om du inte beställt något så kan du ju titta i brevlåden om det kommit, man kan väl hoppas”

 13. Erik skriver:

  Kristina:

  ”Det kan också handla om dem som indirekt tycker att det är manligt att vara utföra våldshandlingar baserat på att män har högre nivåer av testosteron.”

  Du har nog förväxlat våldshandlingar med våldsamma brottshandlingar. Några vetenskapliga tvivel om att män är mer våldsamma än kvinnor existerar ju inte. Testosteronets roll där är för övrigt knappast kontroversiell. Men då skall vi också komma ihåg att det är så vi allihop bestämt vi VILL ha det. Vilket bestäms inte genom av vad vi skriver här på bloggen utan genom de val vi gör i vardagen.

  När idrottare anses mer attraktiva än schackklubben är det bara hyckleri och floskel att säga våldsamhet inte är manligt. Nähå, å ena sidan måste män vara våldsamma nog för att betraktas som attraktiva att skaffa barn med men å andra sidan skall vi alla för att detta är politiskt pinsamt att erkänna detta idag gå runt och låtsas vi (som samhälle) i själva verket vill ha män med fredliga egenskaper? Det är bara en olycklig tillfällighet att vi kommunicerar raka motsatsen konstant?

Google